Kuolinaputahto

Kuolinaputahdolla haluamme korostaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Kuolinaputahto on ihmisen oma ilmaus halusta saada itse olla päättämässä oman elämänsä loppuvaiheesta kun sairaus sitä merkittävästi rajoittaa. Kirjallinen kuolinaputahto, jonka ilmaisemiseksi esittelemämme tahdonilmaus tehdään on samalla myös kannanotto kuolinapua koskevaan keskusteluun.

Tämän tahdonilmauksen tarkoituksena on selvittää, että allekirjoittanut haluaa ilmaista omana toiveenaan halunsa saada apua lääkäriltä nopeutettuun kuolemaan tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Nämä ovat:

Kuolemaan etenevä sairaus
Elinajan odotuksen arvioidaan olevan enintään 6 kk
Lääketieteellisesti arvioiden ei ole tautia lievittäviä tai parantavaa hoitoa
Riittävään palliatiiviseen hoitoon on annettu mahdollisuus ja hoito on toteutettu laadukkaalla tavalla
Kärsimykseen ei saada riittävää lievitystä
On olemassa oma selkeä ja toistettu halu saada apua kuolemiseen

Kun edellä mainitut seikat kaikki täyttyvät, ilmaisen tahtonani, että hoitava lääkärini keskustelee kanssani mahdollisuudesta saada apua nopeutettuun kuolemaan. Tahtoni ei velvoita hoitavaa lääkäriä antamaan kuolinapua, mutta mikäli hän ei katso voivansa avustaa kuolemassani, hänen tulee konsultoida toista lääkäriä

Avustaminen kuolemassani edellyttää myös, että kuolinavun antaminen on lainsäädännöllisesti mahdollista eikä kuolinavun antamisesta koidu sanktioita siihen osallistuneille lääkäreille tai hoitohenkilöille.

Tämä tahdonilmaus on tehty ennakkoon ilmauksena tahtotilastani ennen kuin olen joutunut tilanteeseen, missä kuolinapu tulisi toteuttaa. Tämä merkitsee sitä, että ilmaisen tällä tahdolla periaatteellisen haluni kuolinavun antamiseen kohdallani, mutta toteutus edellyttää vielä päätöksenteon aktuellissa tilanteessa, missä tätä tahtoa tulisi soveltaa.

Haluan tällä Kuolinaputahdolla kertoa hoitaville lääkäreille ja läheisilleni oman kantani kuolinavusta, mikäli sen tarve tulisi kohdalleni.