Om oss

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry (den i Finland registrerade föreningen för Eutanasi) grundades 1993 under namnet Exitus r.f (och bytte namn i juni 2021). Föreningen är ideologisk, men politiskt och religiöst oberoende. Dess mål är att åstadkomma en lagstiftning i Finland som möjliggör frivillig, AKTIV EUTANASI.

Därtill vill föreningen:

  • Väcka och fördjupa diskussionen om döden och en dödssjuk patients rätt att dö på ett värdigt sätt.
  • Även i praktiken förbättra patienternas rättigheter, i enlighet med Lagen om patientens ställning och rättigheter.
  • Stöda alla sådana åtgärder vidtagna av hälsovårdsmyndigheterna som syftar till att erbjuda omfattande hälsovård för långtidspatienter och dödssjuka patienter i Finland.

AKTIV EUTANASI är lika med frivillig, assisterad död, som baserar sig på en vuxen människas egen fria vilja att dö i frid och med värdighet när det inte längre finns någon vård eller behandling som skulle bota sjukdomen eller lindra symtomen. Vid aktiv dödshjälp påskyndar läkaren, på uttrycklig begäran av patienten, döden genom att ge patienten t.ex. en dödlig dos av medicin. Följande absoluta krav skall uppfyllas för AKTIV EUTANASI:

  • Den ges utgående från på patientens fria vilja
  • Det finns inget botemedel mot patientens sjukdom och inga medicinska metoder för att förbättra hens tillstånd eller lindra hens symtom.
  • Patientens tillstånd är permanent eller försämras kontinuerligt.
  • Patienten anser att döden är ett bättre alternativ än att fortsätta leva.

Patienten skall kunna uttrycka sin egen vilja antingen muntligt eller skriftligt, men en skriftlig viljeyttring är ett tydligare uttalande för att missförstånd skall kunna undvikas.

Två läkare fattar alltid beslutet om aktiv dödshjälp; läkaren som ansvarar för patienten i fråga och därtill en extern läkare. Läkaren måste också agera av fri vilja och på frivillig basis.

Föreningen Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan Ry anordnar föreläsningar och diskussioner om dödshjälp och livslust. Dessutom ger föreningen information och stöd till individer och deras familjer i frågor som rör dödshjälp.

Om du är intresserad av denna förenings arbete och mål, bli medlem i Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan Ry (länk på finska).

Vår årsavgift är 25.00 €.

Se även: Medborgarinitiativet för dödshjälp gick vidare till riksdagen (2017)