Hoitotahto

Katso myös ohjeet Duodecimin sivulta:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00809

Mikä on hoitotahto ja miksi se kannattaa tehdä

Hoitotahdolla henkilö suullisesti tai kirjallisesti etukäteen ilmoittaa miten hän haluaa itseään hoidettavan vakavan ja ennusteeltaan toivottoman sairauden kohdatessa. Vuoden 1993 potilaslain 6 pykälä suo potilaalle tämän itsemääräämisoikeuden ja velvoittaa asianomaisia viranomaisia tätä tahtoa noudattamaan.

Ote potilaslain 6 §:stä

Potilaan itsemääräämisoikeus

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.
Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla.

Ote potilaslain 8 §:stä

Kiireellinen hoito

Potilaalle on annettava hänen henkeään ja terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä.
Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.

Vakavaa ja pahenevaa, ennusteeltaan toivotonta sairautta potevan henkilön elämän vitaalitoimintojen (hengityksen, verenkierron, nestetasapainon, aineenvaihdunnan) keinotekoinen ylläpitäminen ja jatkaminen on nykyajan tekniikalla mahdollista hyvinkin pitkälle. Silloin kun hoito ei enää ole potilasta auttavaa, vaan käytännössä ylläpitää ja jatkaa kärsimyksen kestoa pahimmillaan jopa vuosikymmeniä, muuttuu hoito epäinhimilliseksi niin potilaalle kuin omaisille.

Kirjallisella hoitotahdolla voi henkilö ilmoittaa ne olosuhteet, jossa hän vastustaa mm. elvytystä, elämän keinotekoista yllä pitämistä ja pidentämistä.

Oman hoitotahdon voi jokainen muotoilla itse. Sen pitää olla harkittu, asiallinen ja selkeä.

Hoitotahdosta on hyvä pitää yksi kopio itsellä, yksi uskotulla henkilöllä ja yksi hoitavalla lääkärillä, terveyskeskuksessa tai sairaalassa omien papereiden joukossa tms. taholla.

Hoitotahtokortti

Hoitotahtokortti

On erittäin suositeltavaa pitää lompakossaan hoitotahtokorttia, jossa kertoo tehneensä hoitotahdon ja että mistä se on löydettävissä. Jos potilas on esimerkiksi tajuton, hoitohenkilökunta voi tällöin saada helpommin tiedon hoitotahdon olemassaolosta.

Hoitotahto ja Omakanta

Nykyisin hoitotahdon voi tehdä myös Omakanta -järjestelmässä. Ks. https://www.kanta.fi/omakanta. Kuitenkin on suositeltavampaa edelleen tehdä hoitotahto kirjallisena.