Ditt liv är ditt

Tiden är mogen för att även Finland får lagstiftning som möjliggör dödshjälp, alltså eutanasi. Folkets stöd för detta har funnits länge redan. I en undersökning som Helsingin Sanomat gjorde 2017 stödde 81 % och endast 14 % motsatte sig legaliseringen av dödshjälp. Samma år, i en undersökning gjord av Sjuksköterskeförbundet, stödde 69 % av sjuksköterskorna legaliseringen av dödshjälp. I 2020 års undersökning gjord av Läkarförbundet stödde 48 % och 47 % motsatte sig legaliseringen av dödshjälp.

År 2018 röstades ett medborgarinitiativ för legalisering av dödshjälp ner i riksdagen med rösterna 128–60 även om mer än hälften av riksdagsledamöterna i kandidattest före valet hade uttryckt sitt stöd för legalisering. Som ett resultat av medborgarinitiativet tillsattes ändå en arbetsgrupp inom Social- och hälsovårdsministeriet, där experter utarbetade ett förslag till dödshjälpslag. Gruppen kunde dock inte nå enighet om att föra lagen framåt. Men som en produkt av gruppen färdigställdes ett utkast till finländsk lag om dödshjälp.

I Finland stöder både medborgaropinionen och vårdpersonal legaliseringen av dödshjälp. I Tyskland, Österrike och Kanada har förbudet mot dödshjälp setts som ett brott mot den grundlagsenliga rätten till självbestämmande. Eutanasi är legaliserad i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien, Kanada, Colombia, delar av Australien och Nya Zeeland. I Portugal är legaliseringsprocessen på gång, men ännu på hälft.

Så varför har det fortfarande inte gjorts framsteg med att legalisera dödshjälp i Finland?

Kampanjen Ditt liv är ditt (Elämäsi on sinun) syftar till att ytterligare förstärka folkopinionen för legalisering av dödshjälp. Flera kända finländare från olika samhällsområden ställer upp i kampanjen och berättar varför de anser att det är dags för en lag även i Finland. Alla dessa – liksom var och en av oss – har egna erfarenheter av omständigheterna då en när och kär lämnat detta liv. Alltid har det inte handlat om en vacker, värdig, smärtfri död.

Det handlar om rätten för en dödssjuk att bestämma om sin egen död på samma sätt som vi har rätt att nästan gränslöst bestämma om vårt liv så länge vi är friska. En lag om dödshjälp vore att bejaka medmänsklighet, människans självbestämmanderätt och valfrihet i ett livsskede, där allt hopp är ute och enbart lidande och ångest återstår inför den oundvikliga döden. Vem kan ha bättre rätt än människan själv att i ett sådant läge, av egen fri vilja, under sttrikt reglerade former, få lämna det liv, som inte längre känns som ett sådant?

Valfriheten handlar också om att den som enbart vill ha palliativ vård skall ha den rätten. Vi behöver bättre palliativ vård och all tänkbar smärtlindring. Men: detta utesluter inte legaliserad eutanasi. Det handlar inte om antingen eller. Utan både och. Alltså valfrihet att själv bestämma om det egna livets slukstede.

Tidpunkten för kampanjen är naturligvtis vald med tanke på riksdagsvalet i april. Målet är att den nya regeringen i sitt program skriver in att legalisering av dödshjälp skall genmomförs under följande valperiod 2023-27.

Som väljare i riksdagsvalet i april kan du som vill påverka denna fråga altid ställa din riksdagskandidat en enkel fråga: vad är Du beredd att göra för att Finland får en lag om dödshjälp om du blir invald i riksdagen?